Alapszabály

IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete

(1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

Jelen Alapszabályban a szövetkezet alapító tagjai – összhangban a 2018. év február hó 26. napján tartott alakuló közgyűléssel – a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján közérdekű nyugdíjas szövetkezetet (a továbbiakban: Szövetkezet) hoznak létre. A Szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló, tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy.

A Szövetkezet alapítása során a tagok Magyarország jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Szövetkezeti tv.), valamint az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvény által érintett törvények rendelkezései szerint járnak el.

 

 1. Általános rendelkezések

1.1. A Szövetkezet alapvető adatai

1.1.1. A Szövetkezet elnevezése: IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete

1.1.2. A Szövetkezet székhelye, egyben a központi ügyintézés helye: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.

1.1.3. A Szövetkezet működési területe: Magyarország és az Európai Unió

1.1.4. A Szövetkezet határozatlan időre jön létre.

1.1.5. A Szövetkezet elektronikus kézbesítési címe: [email protected]

1.1.6. A Szövetkezet weblapja: https://itseniors.hu

1.2. A Szövetkezet alapításának célja: a nyugdíjban lévő tagjai számára munkalehetőségek biztosítása, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

1.2.1. A Szövetkezet alapvető célja a nyugdíjas, de még aktív időskorú tagjai által az informatikai valamint a közigazgatási, hivatali területen korábban szerzett tudás, munkatapasztalat és szakmai ismeretek kamatoztatása informatikai szolgáltatások nyújtása, a közszféra speciális szakértelmet igénylő területén végzendő munka, valamint más hivatali, adminisztratív, ügyviteli és mindenféle szellemi tevékenység végzése keretében, amellyel számukra kedvező feltételekkel munkaerőpiaci reaktivizálást biztosít, hozzájárul gazdasági és szociális helyzetük javításához. Tagjainak a fent nevezett cél elérését elősegítő szolgáltatásokat nyújt.

1.2.2. Ennek keretében a piac és a közszféra szervezetei számára, egyedi vagy keretszerződés alapján főtevékenysége keretében olyan, hiányszolgáltatásnak számító, informatikai, valamint közigazgatási és hivatali, ügyfélkapcsolati tapasztalatokat igénylő feladatok ellátása, mint

1.2.2.1. a bevezetés előtt álló alkalmazások, egyedi szoftverek, informatikai rendszerek tesztelése;

1.2.2.2. digitalizálás, adatrögzítés, illetve annak ellenőrzése;

1.2.2.3. a bevezetés előtt álló szoftver, valamint a hardver infrastruktúra megfelelőségének ellenőrzése;

1.2.2.4. a bevezetés előtt álló informatikai rendszer biztonságának vizsgálata;

1.2.2.5. informatikai oktatás, továbbképzés, szakmai tanácsadás;

1.2.2.6. hivatali, adminisztratív tevékenység ellátása

1.2.2.7.ügyfélkapcsolati feladatok ellátása;

1.2.2.8. munkaerő kihelyezés a megrendelő által igényelt feladatokra

1.2.2.9. pályázatfigyelés, pályázatírás, -kezelés, -elszámolás;

1.2.2.10. közbeszerzési tanácsadás, -menedzselés;

1.2.2.11. számviteli, adótanácsadói, adószakértői tevékenység;

1.2.2.12. mindenféle egyéb szellemi tevékenység.

1.3. A szövetkezet tevékenységi körei (TEÁOR ’08 szerinti kódjai)

Főtevékenység: 6202: Számítástechnikai szaktanácsadás

Egyéb tevékenységek:

1820: Egyéb sokszorosítás

5320: Egyéb postai, futárpostai tevékenység

6201: számítógépes programozás

6203: számítógép üzemeltetés

6209: egyéb információtechnológiai szolgáltatás

6311: adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6312: világháló portál szolgáltatás

6920: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői, adótanácsadói tevékenység

7022: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7430: Fordítás, tolmácsolás

7490: Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7830: Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás

8211: összetett adminisztratív szolgáltatás

8219: fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8220: Telefoninformáció

8411: Általános közigazgatás

8559: Mns egyéb oktatás

 

 1. A Szövetkezet tőkéje

2.1. A Szövetkezet tőkéje a tagok vagyoni hozzájárulása által szolgáltatott érték.

2.2. A Szövetkezet egyes tagjai által szolgáltatott minimális vagyoni hozzájárulás: 1000 (egyezer) forint.

2.3. Az alapító tagok pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat kötelesek a jelen alapszabály aláírásával egyidejűleg teljes egészében befizetni.

2.4. Az alapító tagok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás lehetőségét kizárják.

2.5. A Szövetkezethez később csatlakozó tagok – amennyiben nem valamely kilépő tag vagyoni részesedését szerzik meg, – kötelesek a tagfelvételi kérelem elfogadásának időpontjától számított 30 napon belül pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében befizetni.

2.6. A vagyoni hozzájárulás emelésére évente egy alkalommal, az éves beszámoló közgyűlést követő 15 napon belül van lehetőség. A vagyoni hozzájárulás tetszőleges mértékben, 1000 forintra kerekített összeggel emelhető. A vagyoni hozzájárulás csökkentésére nincs lehetőség.

2.7. A Szövetkezet 588.000 Ft. azaz Ötszáznyolcvannyolcezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulással alakul meg, amit a tagok 2018. február 26-án a Szövetkezet pénztárába befizettek.

 

 1. A Szövetkezet szervezete

3.1. A Közgyűlés

3.1.1. A Szövetkezet legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a Szövetkezet valamennyi tagja részt vehet. A Közgyűlés különleges esetben elektronikus úton is lebonyolítható (például járványveszély vagy egyéb, a Közgyűlés sikeres megtartását akadályozó körülmény fennállása esetén). Az elektronikus úton megtartott közgyűlésre az alábbi rendelkezések érvényesek a 3.1.6. pontban megfogalmazott speciális szabályokkal.

3.1.2. A Szövetkezet Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

3.1.2.1. az alapszabály módosítása;

3.1.2.2. a vezető tisztségviselőknek, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

3.1.2.3. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

3.1.2.4. határozat esetlegesen szükségessé váló adminisztratív munkaerő, szövetkezeti alkalmazott státusának létesítéséről;

3.1.2.5. a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről szóló döntés meghozatala;

3.1.2.6. a beszámoló elfogadása és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala;

3.1.2.7. a Szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés meghozatala;

3.1.2.8. a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala;

3.1.2.9. a Szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala.

3.1.3. Szavazati jog mértéke: A Közgyűlésen a vagyoni hozzájárulások arányától függetlenül, minden tagnak egy szavazata van.

3.1.4. A Közgyűlés határozatképessége és összehívásának módja:

3.1.4.1. A Közgyűlés a tagság 50%+1 fő jelenlétében határozatképes. A távollévő, de egy jelenlévő tagnak meghatalmazást adó személy a határozatképesség meghatározása szempontjából − a titkos szavazások kivételével − jelenlévőnek tekintendő. Ha az összehívott Közgyűlésen a jelenlévőnek számított tagok száma nem éri el az 50%+1 főt, akkor megismételt Közgyűlés hívható össze, amelyen már nem szükséges a tagság többségének részvétele. Az ilyen megismételt Közgyűlés azonban nem dönthet a 3.1.2.7., 3.1.2.8. és 3.1.2.9. pontokban felsorolt kérdésekben. A meghatalmazással résztvevő tagok számát a Közgyűlés elején a létszám ismertetésekor közölni kell.

3.1.4.2. A Közgyűlésen személyesen részt venni nem tudó tag az adott Közgyűlésre érvényes egy alkalomra szóló meghatalmazást adhat bármely más tagnak arra vonatkozóan, hogy helyette szavazzon. A nyílt szavazásra kerülő, előre ismert kérdésekben a meghatalmazásban megadhatja az adott kérdésre adott szavazatát, amelyet a meghatalmazott köteles képviselni akkor is, ha az ő szavazata ettől eltérő. A meghatalmazást a Közgyűlés előtt át kell adni a levezető elnöknek.

3.1.4.3. A határozatképes Közgyűlés határozatait a megjelent tagok többségi szavazatával, nyílt szavazással hozza, kivéve a Ptk.-ban meghatározott kivételeket. Titkos szavazással határoz a Közgyűlés az igazgatóság/igazgató elnök, valamint a felügyelő bizottság megválasztása és visszahívása tárgyában. Szavazategyenlőség esetén az igazgató elnök szavazata dönt.

3.1.4.4. Két közgyűlés közötti időszakban egyes, nyílt szavazással eldöntendő kérdésekben elektronikus úton történő szavazásra kerülhet sor.

3.1.4.5. A közgyűléseket az alábbiak szerint kell összehívni: évente legalább 1 alkalommal.

3.1.4.6. A közgyűlésen hozott határozatokat a tagokkal 15 napon belül közölni kell.

3.1.5. Részközgyűlés

3.1.5.1. A Szövetkezet közgyűlését részközgyűlések formájában területi alapon lehet összehívni, abban az esetben, ha az adott településen vagy annak körzetében a tagok száma meghaladja a 15 főt.

3.1.5.2. A területi alapon rendezett részközgyűlést a közgyűléssel azonos napirenddel a közgyűlést megelőző időpontban kell megtartani;

3.1.5.3. A részközgyűléseken leadott szavazatok összesítését hozzá kell adni a közgyűlésen leadott szavazatok számához, és az összesített eredmény képezi az alapját az adott kérdésben a közgyűlés határozatának.

3.1.5.4. A közgyűlésen nem szavazhat, aki valamely részközgyűlésen már részt vett, és leadta szavazatát.

3.1.6. Elektronikus közgyűlés

3.1.6.1. Elektronikus közgyűlés megtartását egy előállt rendkívüli helyzetre tekintettel az Igazgatóság kezdeményezheti.

3.1.6.2. Az elektronikus közgyűlés megtartásának időpontjáról legalább 15 nappal korábban értesítést kell küldeni a tagoknak.

3.1.6.3. Az elektronikus úton megtartott közgyűlés napirendi pontjaihoz beterjesztett írásos anyagokhoz való hozzászólás lehetőségét a tagok számára elektronikus úton biztosítani kell a beterjesztett anyaghoz kapcsolódó határozat megszavazása előtt.

3.1.6.4. A napirendi ponthoz kapcsolódó vitában elhangzottak figyelembe vételével történik a határozati javaslat szavazásra bocsátása. A határozati javaslat szavazásához űrlapot kell a szavazásra jogosult tagoknak megküldeni, amelyen egyértelműen jelezni tudják a határozati javaslat mellett, vagy ellen való szavazatukat vagy tartózkodásukat.

3.1.6.5. Az elektronikus közgyűlés során a beterjesztett írásos anyagokhoz történő vélemények beérkezésére, a napirend vitájára legalább 24 órát, a határozati javaslat megszavazására további legalább 24 órát kell biztosítani.

3.1.6.6. Az elektronikus közgyűlésen történő szavazás akkor érvényes, ha a tagság létszámából legalább 50%+1 fő szavazott.

3.1.6.7. A nyíltan történő elektronikus szavazás, valamint az azt megelőző elektronikusan zajló vita során a szövetkezet tagjai hozzájárulnak e-mail címüknek a többi tag részére történő láthatóságáról.

3.2. Az Igazgatóság/ Elnök

3.2.1. A Szövetkezet ügyvezetését legfeljebb 3 tagú Igazgatóság látja el. Tizenöt főnél kisebb taglétszám esetén a közgyűlés igazgatóság helyett 1 fő igazgató-elnöki tisztséget rendszeresíthet, aki az igazgatóság hatáskörében jár el.

3.2.2. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés 5 évre választja meg titkos szavazással. Kivétel ez alól, ha az igazgatóság valamely tagját utólag választják meg. Ebben az esetben a később megválasztott igazgatósági tag mandátuma is a korábban megválasztott igazgató-elnök mandátumának lejártáig tart.

3.2.3. A Közgyűlés által megválasztott Igazgatóság a tagjai közül elnököt választ, kivéve ha az Igazgatóság valamely tagja később lett megválasztva. Ekkor a korábbi igazgató-elnök az igazgatóság elnökeként funkcionál tovább.

3.2.4. Az Igazgatóság határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Határozatait a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja össze. Az igazgatóság az ügyrendjét az első ülésén, maga állapítja meg.

3.2.5. A Szövetkezet igazgatósága

Az Igazgatóság elnöke: Dr. Dedinszky Ferenc

Lakcíme: 1116 Budapest, Marokszedő utca 26/B.

Születési hely idő: Debrecen. 1953. 12. 08.

Anyja neve: Záhonyi Mária

Az Igazgatóság tagja: Szetei László

Lakcíme:1124 Budapest, Mártonhegyi út 47/A.

Születési hely idő:Budapest, 1947. 02. 27.

Anyja neve: Samu Mária

3.2.6. Az igazgatóság elnökének megbízatása öt évre 2018. február 26. napjától 2023. február 26. napjáig szól.

3.2.7. Az igazgatóság tagjának megbízatása öt évre 2018. február 26. napjától 2023. február 26. napjáig szól.

3.2.8. Az igazgatóság (igazgató-elnök) feladatai

3.2.8.1. Szervezi a szövetkezet munkáját, biztosítja a munkalehetőségeket a tagok számára. Ennek érdekében

 1. tárgyal a potenciális megrendelők képviselőivel és megrendelés esetén megköti a szerződéseket;
 2. gondoskodik arról, hogy a szövetkezethez érkezett megrendelések szerinti munkalehetőségekről a tagok tudomást szerezzenek;
 3. elosztja a munkákat a jelentkezők között;
 4. elvégzi/elvégezteti az elkészült munkák ellenőrzését és teljesítésigazolást állít ki.
 5. folyamatosan kapcsolatot tart a megrendelőkkel a munkákat érintő kérdésekben;
 6. a megrendelés ellenértékének beérkezése után a teljesítésigazolások alapján engedélyezi az érintett tagok számára a kifizetéseket.

3.2.8.2. Köteles a Szövetkezet tagnyilvántartásának vezetésére;

3.2.8.3. Elkészíti, vezeti és karbantartja a Szövetkezet működéséhez szükséges nyilvántartásokat, belső szabályzatokat (közgyűlési-, igazgatósági határozatok nyilvántartása, irattározási rend, a tagfelvétel rendje és más nyilvántartások, szabályzatok).

3.2.8.4. Gondoskodik a számviteli politika, valamint a házipénztár kezelési szabályzat elkészítéséről és betartásáról.

3.2.8.5. Gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, valamint a közgyűlési döntések előkészítéséről és végrehajtásáról.

3.2.8.6. A szövetkezeti alkalmazottak fölött a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

3.3. A Felügyelőbizottság

3.3.1. A Szövetkezet működésének felügyeletét 3 tagú felügyelőbizottság látja el.

3.3.2. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés 5 évre választja meg titkos szavazással.

3.3.3. A Felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ.

3.3.4. A Felügyelőbizottság ügyrendjét az első ülésén, maga állapítja meg.

3.3.5. A Közgyűlés kizárólag a Felügyelőbizottság véleményének birtokában dönthet az éves beszámoló elfogadása tárgyában.

3.3.6. Felügyelőbizottság elnöke és tagjai bármikor betekinthetnek a szövetkezet szerződéseibe, könyvelésébe és minden dokumentációjába.

3.3.7. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek megőrizni a szövetkezet általuk megismert üzleti titkait.

3.3.8. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelő Bizottság elnöke: Babosné Póth Zsuzsanna Eszter

Lakcíme: 1195 Budapest, Batthyány utca 8. 9. em. 29.

Születési hely, idő: Budapest, 1954. 01. 26.

Anyja neve: Marián Gizella

A Felügyelő Bizottság tagja: Nagy Miklós

Lakcíme: 1043 Budapest, Berda József utca 40. 2. emelet 12.

Születési hely, idő:Újpest, 1946. április 16.

Anyja neve: Német Julianna

A Felügyelő Bizottság tagja: Takács Ferenc Károlyné

Lakcíme: 1136 Budapest, Mór utca 11. 2. emelet 14.

Születési hely, idő: Budapest, 1952. június 4.

Anyja neve: Kovács Róza Mária

3.3.9. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása öt évre 2018. február 26. napjától 2023. február 26. napjáig szól.

3.4. A vezetőség díjazása

A szövetkezet vezetőségét az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai alkotják.

3.4.1. Az igazgatóság elnöke/igazgató-elnök számára a közgyűlés által meghatározott díjazás jár.

3.4.2. Közgyűlési határozat alapján az igazgatóság tagjai díjazásban részesülhetnek. A díjazás mértékét a közgyűlés határozza meg.

3.4.3. Közgyűlési határozat alapján a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazásban részesülhetnek. A díjazás mértékét a közgyűlés határozza meg.

3.4.4. A vezetőség tagjai számára a közgyűlés által meghatározott díjazás kifizetése csak a megtermelt bevétel nyereségéből teljesíthető a tagok által elvégzett munkák ellenértékének, valamint a felmerült dologi költségek kifizetése után.

3.4.5. A vezetőség tagjai a szövetkezet többi tagjával azonos módon jogosultak a megrendelések szerinti munkalehetőségekből feladatot vállalni, azokra a szövetkezettel egyedi szerződést kötni, és részükre a többi taggal azonos szempontok szerint meghatározott, az elvégzett feladattal arányos díjazás jár.

3.5. Képviselet, kizáró okok

3.5.1. Az Igazgatóság elnöke/igazgató-elnök a Szövetkezet képviseletére önállóan jogosult.

3.5.2. Az Igazgatóság kettő tagja a Szövetkezet képviseletére együttesen jogosult.

3.5.3. Az igazgató-elnök önállóan, illetőleg az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság valamely más tagja a Szövetkezet bármely tagját írásban feljogosíthatja a Szövetkezet együttes képviseletére az igazgatóság tagjával.

3.5.4. Két tagú Igazgatóság esetén az igazgatóság elnöke távolléte időtartamára írásban meghatalmazhatja az Igazgatóság tagját a Szövetkezet önálló képviseletére.

3.5.4. A Szövetkezetnél a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke/igazgató-elnök gyakorolja.

3.5.5. Tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okok:

3.5.5.1. Nem lehet a szövetkezet vezető tisztségviselője (az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság tagja) az, akinek egy közvetlen hozzátartozója a szövetkezet vezető tisztségviselője.

3.6. A Könyvvizsgáló

3.6.1. Tekintettel arra, hogy számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 135. §-ban foglalt, a könyvvizsgáló alkalmazására vonatkozó kötelezettség a Szövetkezet tekintetében nem áll fenn, ezért könyvvizsgáló megválasztására nem kerül sor.

 1. Tagsági jogviszony

A Szövetkezet a nyitott tagság elve alapján működik.

4.1. A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor vagy kérelem alapján, tagfelvétellel keletkezik.

4.2. A szövetkezetnek csak természetes személy tagjai lehetnek. A szövetkezet tagjainak legalább 90%-a olyan természetes személy, aki a vonatkozó jogszabály szerint a nyugdíjas szövetkezeti tagságnak megfelelő nyugdíjformában részesül.

4.3. A Szövetkezet tagja lehet bárki , aki a 4.2. pontot is figyelembe véve

 1. A Szövetkezet alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. A minimális (1000 forint) vagyoni hozzájárulást határidőben teljesíti.
 3. Tagfelvételi kérelmét az Igazgatóság jóváhagyja.

4.4. A tag felvételi kérelméről az Igazgatóság szavazattöbbséggel, a kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén, legkésőbb 30 napon belül határoz. A tagfelvételi kérelemről az Igazgatóság elektronikus úton is dönthet.

4.5. Az Igazgatóság a döntéséről a tagságot és a belépni kívánó személyt tájékoztatja. A felvételt elutasító határozat megváltoztatásáról – az elutasított személy kérelmére – a legközelebbi Közgyűlésen, a határozatképes Közgyűlésen résztvevők 50%+1 arányú szavazatával dönthet. A Közgyűlés igenlő határozata esetén a tagsági jogviszony a határozat meghozatalának napját követően a vagyoni hozzájárulás teljesítése után jön létre.

4.6. A szövetkezet a tagjaival belépéskor tagsági megállapodást köt, amelynek tartalma:

 1. A tagsági jogviszony keletkezése
 2. A tag jogai és kötelezettségei
 3. A Szövetkezet jogai és kötelezettségei
 4. A tagság megszüntetése
 5. A munkavégzés keretei
 6. Az elvégzett munkákért járó díjazás módja
 7. Az osztalék és a közösségi alap elosztásának szabályai

4.7. A tag alapvető jogai: a szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg.

4.7.1. A szövetkezet tagját az alábbi jogok illetik meg:

 1. igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat és élvezheti a szövetkezés egyéb előnyeit;
 2. tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűléseken;
 3. tisztséget viselhet a szövetkezetben;
 4. felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely kérdésben;
 5. kérheti, hogy a döntéshozó testület minden személyét közvetlenül érintő döntés meghozatala előtt hallgassa meg;
 6. élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, amelyeket a törvény az alapszabályban felsoroltakon kívül lehetővé tesz, vagy előír.

4.7.2. A szövetkezet tagját a tagsági viszonya alapján a következő kötelezettségek terhelik:

 1. az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az igazgatóság – alapszabályban meghatározott jogköréből adódó – döntéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és végrehajtja ezeket; illetve magatartásával nem akadályozza a szövetkezet testületei által hozott döntések végrehajtását;
 2. személyes közreműködéssel vesz részt a szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében;
 3. a szövetkezetben a kommunikáció, a munkalehetőségek meghirdetése és a munkavégzés alapvetően elektronikus formában zajlik, ezért a tagnak lehetőleg saját számítógéppel és internet-hozzáféréssel, vagy okostelefonnal kell rendelkeznie, ezek hiányában vállalnia kell, hogy közösségi vagy más helyen hozzáfér olyan informatikai eszközhöz, amelyen naponta legalább egy alkalommal olvasni tudja elektronikus postaládáját, valamint a szövetkezet honlapját;
 4. köteles védeni és gondosan kezelni a szövetkezet vagyonát;
 5. a szövetkezet jó hírnevét, üzleti érdekeit köteles védeni;
 6. magatartásával nem akadályozhatja más tag vagy tagok közösségének a szövetkezettel kapcsolatos jogainak gyakorlását;
 7. a szövetkezet céljainak, érdekeinek elérését elősegítő magatartást köteles tanúsítani.

4.8. Tagsági jogviszony megszűnése:

 1. a) a tag a szövetkezetből kilép;
 2. b) a tag a vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét – az alapszabályban, illetve közgyűlési határozatban meghatározott időpontig – nem teljesítette;
 3. c) a tag meghal;
 4. d) a bíróság a tagot kizárja;
 5. e) a szövetkezet átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül megszűnik.

4.9. A kilépési szándékot írásban, az igazgatóságnak kell bejelenteni. Az igazgatóság a kilépés kérdésében a bejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles dönteni. A tagsági jogviszony a kilépésre vonatkozó bejelentés megtételének napjától számított 90. napon szűnik meg.

4.10. A tag kizárása

4.10.1. A tag kizárásáról a Közgyűlés dönt. A kizárást tárgyaló testületi ülésre a tagot meg kell hívni. A Közgyűlés a kizárásról indoklással ellátott határozatot hoz, melyet az érintett taggal írásban közöl.

4.10.2. A tag kizárásához a közgyűlésnek az összes tag legalább kétharmados szótöbbségével meghozott határozata szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.

4.10.3. A szövetkezet tagja − a szövetkezetnek az érintett tag ellen indított keresete alapján − bírósági határozattal a szövetkezetből kizárható, ha a szövetkezetben való maradása a szövetkezet céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné. Kizárás esetén a tag tagsági jogviszonya megszűnik. A kizárás okait megjelölő keresetet a közgyűlés határozatának meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kell megindítani. A bírósági határozat alapján kizárt tag szövetkezeti jogviszonya a bírósági határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg.

4.10.4. A bíróság az érintett tag tagsági jogait – kérelemre – a bíróság jogerős döntéséig felfüggesztheti, ha a tagsági jogok gyakorlása a szövetkezet súlyos érdeksérelmével járna. A felfüggesztés a tag nyereségre vonatkozó igényét nem érinti.

4.11. Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnésekor

4.11.1. A tagsági jogviszony bármilyen formában történő megszűnése esetén a tag vagy jogutódja számára a vagyoni hozzájárulásának értéke visszafizetendő, kivéve, ha a tag a részesedését más személynek adja át.

4.11.2. A tagsági jogviszony megszűnésének évében keletkezett nyereségből a tagoknak kifizetésre kerülő osztalék időarányosan meghatározott része.

4.12. Pótbefizetés

4.12.1. a szövetkezet esetleges vesztesége esetén, a veszteség rendezésére a közgyűlés a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetés évente legfeljebb egy alkalommal rendelhető el; annak mértéke nem haladhatja meg a tag vagyoni hozzájárulásának 30 %-át.

4.12.2. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni; a visszafizetésre azonban csak a vállalt vagyoni hozzájárulás szolgáltatása után kerülhet sor.

4.12.3. A pótbefizetés elmulasztására a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azaz elmulasztása esetén a tagság megszűnhet.

 

 1. Az adózás utáni eredmény felosztása

A szövetkezet közgyűlése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az adózás utáni eredmény felosztásáról. A közgyűlés meghatározza, hogy a szövetkezet gazdasági tevékenységéből származó adózás utáni eredmény

 1. a) mekkora hányadát helyezi a lekötött tartalékon belül az elkülönített közösségi alapba,
 2. b) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a részjegyek arányában (osztalékalap),
 3. c) mekkora hányadát fordítja egyéb (működési, fejlesztési) célra.

5.1. A közösségi alap

5.1.1. A szövetkezet a mindenkori adózott eredményéből a tárgyévi beszámoló közgyűlés döntése szerinti értékben, fel nem osztható közösségi alapot képez, amelyet a lekötött tartalékban elkülönít. A közgyűlés által a tagoknak és a hozzátartozóiknak nyújtott juttatások fedezése céljából közösségi alapba helyezett szövetkezeti vagyon nem osztható fel a tagok között.

5.1.2. A közösségi alapot a szövetkezet tagjának vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális jellegű szükségleteinek a kielégítésére kell felhasználni.

5.1.3. A közösségi alap terhére nyújtott szolgáltatás a nyereségből való részesedésként és a tagsági viszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során nem vehető figyelembe.

5.1.4. A közösségi alap terhére nyújtott juttatásról a tagoktól beérkezett javaslatok vagy kérelmek alapján az igazgatóság dönt.

5.1.5. A közösségi alap terhére nyújtott juttatás egy része vagy teljes egésze élelmiszerutalvány vagy meleg készétel vásárlására fordítható Erzsébet-utalvány formájában a jogszabály által meghatározott mértékig adómentesen nyújtható.

5.2. A Szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezőkkel való elszámolást követően – a közösségi alapot az alábbi szervezet részére kell átadni: Internitás Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0011384).

 

 1. Munkavégzés a szövetkezetben

6.1. Ha a tag a szövetkezet részére munkát végez, a szövetkezet a taggal munkaszerződést, vállalkozási- vagy megbízási szerződést köt. A szövetkezeti tag tagsági viszonyának vagy munkavégzésére vonatkozó jogviszonyának a megszűnése a másik jogviszonyra nincs kihatással. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve, a vállalkozási és megbízási viszonyra a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

6.2. A fő tevékenységként informatikai szolgáltatásokra szakosodott szövetkezetben a megrendelőktől beérkező munkalehetőségek meghirdetése alapvetően elektronikus felületen: a szövetkezet honlapján, valamint a tagoknak elektronikus körlevél útján kiküldött értesítéssel történik. Egyes, speciális szakértelmet igénylő esetekben a speciális szakértelemmel rendelkező tag értesítése telefon útján is történhet.

6.2.1. A szövetkezet által meghirdetett munkalehetőségekre jelentkezés elektronikus úton a szövetkezet központi e-mail címére történik a meghirdetett munkalehetőség azonosítójával, valamint abból a tag által vállalt feladat megjelölésével és mértékével, amely lehet vállalt munkaóra, mennyiség vagy egy feladat vagy annak meghatározott része elvégzésének vállalása. Speciális esetben a jelentkezés történhet telefonon keresztül is.

6.2.2. Ha egy feladat, részfeladat megoldására vagy a megrendelő által kért mennyiség teljesítésére vonatkozóan a szükséges mértékűnél nagyobb a jelentkezés, akkor a jelentkezők közül a feladat teljesítésével megbízásra kerülő tagok kiválasztását az igazgatóság végzi.

6.2.3. A szövetkezet az adott eseti feladat elvégzésével megbízott taggal az adott feladat elvégzésére vonatkozó egyedi megállapodást, megbízási szerződést köt. A feladatvégzésre vonatkozó egyedi megállapodás, megbízási szerződés tartalmazza:

 1. a tag által ellátandó feladat körét;
 2. a feladat elvégzésének határidejét;
 3. a feladat elvégzésének körülményeit és az azzal összefüggő speciális feltételeket (például az adatok bizalmas kezelése stb.);
 4. a feladat ellátásáért járó díjazás módját és mértékét;
 5. az elvégzett feladat elfogadásának módját és feltételeit;
 6. a feladat elvégzéséért járó díjazás kifizetésének módját és idejét;
 7. a feladat ellátásával összefüggő egyéb lényeges körülményeket, feltételeket és rendelkezéseket.

6.3. A nyugdíjas szövetkezet esetében a személyes közreműködés sajátos formája amikor a nyugdíjas szövetkezet tagja személyes közreműködését a nyugdíjas szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső szolgáltatás vagy kihelyezés) keretében teljesíti.

6.3.1. A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony a nyugdíjas szövetkezet és a szövetkezet tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján létrejött, olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas szövetkezet tagja teljesíti személyes közreműködését, és amelyre a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. e törvényben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni.

6.3.2. A külső szolgáltatás nyújtása során a külső szolgáltatás fogadója a nyugdíjas szövetkezet tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen a feladatteljesítés módjának, idejének és ütemezésének meghatározására.

6.3.3. A nyugdíjas szövetkezet és a szövetkezet tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a tag által vállalt feladatok körét,
 2. b) a tagnak a külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás összegét, valamint
 3. c) a nyugdíjas szövetkezet és a tag kapcsolattartásának módját a feladatteljesítéssel nem járó időtartamra.
 4. 3.4. A személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítése megkezdésének feltétele, hogy a nyugdíjas szövetkezet és a tag írásban megállapodjanak:
 5. a) a szolgáltatás fogadójának személyében,
 6. b) a teljesítendő konkrét feladatban,
 7. c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg kifizetésének időpontjában,
 8. d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
 9. e) a feladat teljesítésének időtartamában.

6.4. A Szövetkezet által vállalt megrendelés teljesítéséhez, ha azt saját kapacitásai alapján önállóan végrehajtani nem tudja, a Szövetkezet jogosult külső magánszemély vagy cég, illetve más nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásainak igénybevételére.

 1. Az elvégzett munkákért járó díjazás

7.1. A nyugdíjas szövetkezet keretében vagy megbízásából történő munkákért a munka jellegétől és volumenétől járó díjazás jár, amely függ a szövetkezet és a megbízó által kötött szerződéses összeg mértékétől.

7.1.1. A tagnak kifizetett díjazás nem lehet kevesebb a törvényben előírt mértéknél, amely munkaórában történő elszámolás esetén a mindenkori minimálbér egy órára vetített összegének 1,178-szorosa.

7.1.2. Teljesítmény szerinti díjazás esetén a kifizetett díj az egységre eső szükséges munkaidő figyelembe vételével az egy óra alatt elkészítendő vagy elvégezhető mennyiséget alapul véve a 7.1.1. pontban meghatározott minimális mértékű díjazásnál nem lehet kevesebb.

7.1.3. Adott feladat elvégzéséért járó díjazás a feladat jellegétől, a szükséges szakmai ismeretektől, valamint a feladat volumenétől függően egyénileg kerül meghatározásra.

7.2. A megrendelő számára a szövetkezet tagjai által elvégzett munkák ellenértékének kifizetése a tagok számára azt követően történik meg, amikor a megrendelő a munkák szerződés szerinti ellenértékét a szövetkezet számára átutalta.

7.3. A szövetkezet, vagy a szövetkezeten keresztül egyes szövetkezeti tagok számára kihelyezéssel járó munkát szerző szövetkezeti tag számára a munka jellegétől és volumenétől függően az adott munkáért befolyó bevételből realizált nyereség meghatározott arányában üzletszerzési jutalék adható.

7.4. A feladat elvégzéséért járó díjazás egy részét a tag kérheti adómentes élelmiszerutalvány vagy meleg készétel vásárlására fordítható Erzsébet-utalvány formájában. Ennek mértéke azonban nem haladhatja meg a törvény által meghatározott mértéket.

 

 1. Tagi kölcsön

8.1. A kötelező vagyoni hozzájárulását teljesített szövetkezeti tag kölcsönt nyújthat a szövetkezet számára (tagi kölcsön).

8.2. Tagi kölcsön igénybevételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az rövid távon hasznosan képes szolgálni a szövetkezet céljainak megvalósulását.

8.3. A tagi kölcsönről a tag és az igazgatóság írásbeli megállapodást köt, amelyben meghatározzák a kölcsön kamatának mértékét vagy kamatmentességét, valamint a visszafizetés idejét, illetőleg részletekben történő visszafizetés esetén annak ütemezését is.

 

 1. A szövetkezet vagyontárgyai

9.1. A szövetkezet tulajdonában levő vagyontárgyak a szövetkezet céljainak elérése érdekében bármely tag által ingyenesen használhatók.

9.2. A szövetkezet vagyontárgyainak a szövetkezeti tag számára történő magáncélú igénybevétele csak térítés ellenében, az amortizációt is figyelembe vevő önköltség megfizetése mellett lehetséges.

9.3. A szövetkezet vagyontárgyának külső személy által történő igénybevétele az amortizációt is figyelembe vevő, felmerült költségek és szolgáltatási jutalék alapján számított bérleti díj fizetése mellett lehetséges.

 1. A Szövetkezet megszűnése

10.1. A Szövetkezet megszűnik, ha:

 1. a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnést;
 2. tagjainak száma a törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be a cégbíróságnál megfelelő számú új tagot;
 3. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
 4. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;

10.2. A Szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

 1. Vegyes rendelkezések

11.1. A Szövetkezettel kapcsolatos jognyilatkozat elektronikus hírközlő eszközök útján közölhető.

11.2. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk. és a Szövetkezeti tv. rendelkezései irányadók.

Kelt: Budapest, 2020. március 19.